Reader corrects newspaper

ufo1

14 March 1969, Flying dishes no fiction.

IN OUR HEADING of January 30, we wrote in response to the American Condon report that flying saucers or UFOs are a fiction. Mr. W. Kuiper from Utrecht has protested strongly against this statement. He brought up the following arguments in defence of UFOs.

To date, the official agencies! always striving to dismiss any evidence and arguments before the existence of flying saucers with an elegant gesture. It is thought that community interests are at issue, one is afraid of mass panic one does not want a repetition of 1938 when Orson Welles with his Mars story on the radio shocked the world. In principle, Kuiper's comment also applies to the Condon report. He also refers to the following indirect evidence for the existence of UFOs.

1. Found "angel hair", a slimy substance that quickly evaporates, It should be locked up immediately after its discovery in a vacuum container. It was shown by Stranges at the UFO congress in Mainz in 1967.

2. The scorching rings on the spot where a UFO landing has been reported. It is strange that a mushroom species develops with a colossal diameter of 50 cm at these location.

3. The measured increased radioactivity each time a UFO occurs.

4. The irrefutable influence on electromagnetic equipment "(stopping electric clocks from making compasses). Furthermore, fragments of UFOs are found and kept in a secret location by official bodies.

Mr. Kuiper himself was lucky, he saw, a few UFOs above Utrecht several times. According to him, the phenomenon of UFOs above our heads can no longer be denied. He wonders where they are from, in all probability not from our solar system. Like Prof. Oberth he suspects that they come from outside our solar system. Both of them wondered at which speeds they should roam through the outer space because the distance to the nearest star is already a mere 8.7 light years (ie 8.7 times ten trillion kilometers). Or do they have a much shorter connection outside the time-space relativity? This seems to be a new task for the UFO investigators.

Original text plus Dutch clipping:

Vliegende schotels geen fictie? IN ONZE RUBRIEK van 30 januari schreven wij naar aanleiding van het Amerikaanse Condon-rapport dat vliegende schotels of UFO'S een fictie zijn. De heer W. Kuiper uit Utrecht heeft heftig geprotesteerd tegen dezes stelling. Hij bracht als verdediging het volgende geschut in' stelling. Tot op de dag van heden zijn de officiële instanties! altijd er op uit eventuele bewijzen en argumenten voorf het bestaan van vliegende schotels met een elegant gebaar weg te wuiven. Men meent dat gemeenschapsbelangen in geding, komen men is bang voor massale paniek men wenst geen herhaling van 1938 toen Orson Welles met zijn Mars verhaal op de' radio de wereld voor schut zette. In- beginsel geldt deze opmerking van Kuiper ook voor het Condon-rapport. Voorts wijst hij op de volgende indirecte bewijzen voor het . bestaan van UFO'S.

1. Het gevonden „engelenhaar", een slijmerige substantie, die snel vervluchtigt, waarom het ogenblikkelijk na de vondst in een luchtledige container opgesloten dient te worden. Het werd op het ufologische congres te Mainz in 1967 door Stranges getoond.

2. De aangetroffen schroei-ringen op de plek waar een ufo landing is gemeld. Eigenaardig is het dat op die plek een paddestoel soort tot ontwikkeling komt met een kolossale doorsnede van 50 cm.

3. De gemeten verhoogde radioactiviteit telkens na het optreden van een UFO.

4. De onweerlegbare invloed op elektromagnetische apparatuur "(stil zetten van elektrische klokken uitslaan van kompassen).' Voorts zouden nog brokstukken van UFO's bekend zijn, die door officiële instanties geheim worden gehouden.

Zelf heeft de heer Kuiper , het geluk gehad, zo zegt hij, boven Utrecht een paar maal UFO's te mogen zien. Volgens hem is het verschijnsel van UFO's boven en op onze aardse dreven niet meer te loochenen. Alleen vraagt hij zich af waar ze wel vandaan kunnen komen. Naar alle waarschijnlijkheid niet uit ons zonnestelsel. Met prof. Oberth vermoedt hij dat ze van buiten ons zonnestelsel komen. Beiden vragen zich dan wel ernstig af met welke snelheden ze door de kosmische ruimte moeten ijlen omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde, ster al een slordige 8.7 lichtjaren (d.i. 8.7 maal tien biljoen kilometer) bedraagt. Of bestaan er soms een veel kortere verbinding buiten de tijdruimte, om? Dit lijkt een nieuwe opgaaf voor de UFOlogen.

Source: De Tijd, 14 March.1969.