UFOs seen Heerenveen Netherlands

ufo1

18 February 1974, The wylde lantern hypothesis.

HEERENVEEN - The 74-year-old concrete factory owner Willem Jonker from Gorredijk thinks that he has an explanation for the mysterious light phenomenon, we reported about on Saturday, that made a lamppost suddenly appear in a bright orange glow. According to Mr. Jonker, the phenomenon was known in his boyhood as "Wylde lantern."

He himself claims to have experienced how such a floating, luminous sphere met him four to five meters above the road one evening. The light phenomenon caused by bacteria released from decaying wood, which float with the wind and emits a mysterious phosphoric light. Our meteorologist, when asked, told us that he had never heard of anything like that.

Reports about unusual flying objects came in again last weekend. A soft, buzzing sound (like a vacuum-cleaner), was how Mrs De Boer, describes the noise that was caused on Thursday evening by a "UFO" flying over Sneek. The remarkable phenomenon did return several times on the outskirts of the city that same evening. The sixteen-year-old son of Mrs. De Boer came running towards her around seven o'clock in the evening yelling: "Mom, there is a flying saucer." Several family members have seen the unknown craft, according to Mrs. De Boer not higher than sun 30, 40 meters above the houses and it spread a bright red light, which went off and on.

The chairman of the Dutch Ufological Study Center, Mr. Hans van Kampen from Gorinchem, visited Saturday afternoon and evening several people in Heerenveen and Gorredijk, who saw the lights and objects. He could not say much about the conclusions from these discussions, but the findings will be investigated further. Many observations can be traced back to normal phenomena, according to Mr. Van Kampen. He mainly thinks of stars, but also of weather balloons, planes and test balloons. Test balloons have been used recently in the vicinity of the West German town of Nordhorn, where a radar center is being built for the NATO. To test the equipment, balloons are regularly set up with large plates underneath, plastered with aluminum foil.

For the first time, a strange object has also been seen above Vlieland. Mr. Harry Bakker (38) saw the object on February 5th. He thought it was all a bit weird and did not talk about it. But encouraged by other reports in newspapers, he came forward with his story. It was about a quarter past eight in the evening. I was on my way from the shooting range to the village. Suddenly I see an elongated object that radiated light. The colors were purple, red and green. The object stood for five minutes above the Wadden Sea. Then it disappeared in a southerly direction, according to Mr Bakker.

Original text plus Dutch clipping:

HEERENVEEN — De 74-jarige betonfabrikant Willem Jonker uit Gorredijk meent een verklaring te hebben voor het zaterdag in deze krant gesignaleerde mysterieuze lichtverschijnsel, waardoor maandagnacht in Heerenveen-Zuid een lantaarnpaal plotseling in een felle oranje gloed kwam te staan. Volgens de heer Jonker stond het verschijnsel in zijn jongensjaren bekend als „wylde lantearne". Zelf zegt hij te hebben meegemaakt hoe zo'n zwevende, lichtgevende bol hem op een avond vier tot vijf meter boven de weg tegemoet kwam. Naar zijn zeggen wordt het lichtverschijnsel veroorzaakt door uit rottend hout vrijkomende bacteriën, die met de wind meedrijven en een geheimzinnig fosforachtig licht uitstralen. Onze weerkundige medewerker zei ons desgevraagd nog nooit van iets dergelijks te hebben gehoord.

Meldingen over ongewone vliegende voorwerpen kwamen ook het afgelopen weekeinde weer binnen. Als een zacht, zoemend geluid („krekt as fan in stofsuiger"), zo beschrijft een inwoonster van Sneek, mevrouw De Boer, het lawaai dat donderdagavond veroorzaakt werd door een boven Sneek rondvliegende „UFO". Het merkwaardige verschijnsel is die zelfde avond verschillende keren aan de rand van de stad teruggekeerd. De zestienjarige zoon van mevrouw De Boer was 's avonds omstreeks zeven uur geschrokken binnen komen rennen met de uitroep: „Mam, der komt een vliegende schotel aan." Verschillende gezinsleden hebben het onbekende toestel daarop gezien. Volgens mevrouw De Boer bevond het voorwerp zich niet hoger dan zon 30, 40 meter boven de huizen en verspreidde het een fel rood licht, dat uit en aan ging.

De voorzitter van het Nederlands Ufologisch Studiecentrum, de heer Hans van Kampen uit Gorinchem, heeft zaterdagmiddag en avond verschillende personen in Heerenveen en Gorredijk bezocht, die merkwaardige waarnemingen zouden hebben gedaan. Over de conclusies uit die gesprekken kon hij nog weinig meedelen, maar de bevindingen zullen nader worden onderzocht. Overigens kunnen veel waarnemingen herleid worden tot normale verschijnselen, aldus de heer Van Kampen. Hij denkt daarbij vooral aan sterren, maar ook aan weerballonnen, vliegtuigen en testballonnen. Testballonnen worden de laatste tijd intensief gebruikt in de omgeving van de Westduitse stad Nordhorn, waar voor de Navo een radarcentrum wordt gebouwd. Om de apparatuur te testen worden geregeld ballonnen opgelaten met daaronder grote borden, gepleisterd met aluminiumfolie. Niettemin zitten er onder de waarnemingen van de laatste dagen in Friesland voldoende interessante meldingen om er volgens de „ufoloog" een nadere studie aan te wijden.

Voor het eerst is nu ook boven Vlieland een vreemd voorwerp gezien. De heer Harry Bakker (38) zag het voorwerp op 5 februari. Hij vond het allemaal maar een beetje raar en praatte er niet over. Maar aangemoedigd door berichten in de krant kwam het verhaal dan toch. „Het was 's avonds ongeveer kwart over acht. Ik was op weg van het schietkamp naar het dorp. Plotseling zie ik een langwerpig voorwerp, dat licht uitstraalt. De kleuren waren paars, rood en groen. Het voorwerp bleef vijf minuten boven de waddenzee staan. Daarna verdween het in zuidelijke richting", aldus de heer Bakker.

Source: Leeuwarder courant, 18 February 1974.
18 02 1974 Geheimzinnig licht